Học viên xem điểm vui lòng truy cập theo Khoa – Ngành học – Khóa đào tạo.

Điểm thi kết thúc học phần của Nghiên cứu sinh

Khoa CNTT

Khoa học máy tính
Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo

Khoa Toán Tin

Đại số và lý thuyết số
Toán giải tích
Lý thuyết xác xuất và thống kê toán học
Toán ứng dụng
Cơ sở Toán cho Tin học

Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật

Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Quang học
Vật lý địa cầu
Vật lý kỹ thuật
Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao
Vật lý vô tuyến và điện tử
Vật lý chất rắn

Khoa Điện Tử Viễn Thông

Kỹ thuật điện tử – hướng điện tử viễn thông máy tính
Kỹ thuật điện tử – hướng vi điện tử

Khoa Hóa

Hóa hữu cơ
Hóa vô cơ
Hóa phân tích
Hóa lý

Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học

Sinh lý thực vật
Sinh lý động vật
Vi sinh
Di truyền
Hóa sinh
Sinh thái môi trường
Công nghệ sinh học

Khoa Môi Trường

Môi trường đất và nước
Quản lý môi trường

Khoa Địa Chất

Địa chất học
Kỹ thuật địa chất

Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

Khoa học vật liệu