Danh sách Giáo sư

 STT           Họ và tên Giáo sư  Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành)
  1 GS.TS. Dương Minh Đức Toán học/Toán giải tích
  2 GS.TS. Bùi Xuân Hải Toán học/Toán Đại số
  3 GS.TS. Đinh Sỹ Hiền Vật lý/ Vật lý vô tuyến điện tử
  4 GS.TS. Lê Văn Hiếu Vật lý/Vật liệu y sinh, Vật liệu màng mỏng
  5 GS.TS Nguyễn Kim Phi Phụng Hóa học/Hóa học các hợp chất thiên nhiên
  6 GS.TS Châu Văn Tạo Vật lý/Vật lý hạt nhân
  7 GS.TS. Trần Linh Thước Sinh học/Công nghệ sinh học
  8 GS.TS. Đặng Đức Trọng Toán học/Toán giải tích
  9 GS.TS. Nguyễn Quốc Khánh Vật lý/Vật lý lý thuyết và vật lý toán
 10 GS.TS Lê Hoài Bắc Công nghệ Thông tin
 11 GS.TS. Nguyễn Diệu Liên Hoa Hóa học
 12 GS. TS Nguyễn Thị Thanh Mai Hóa học

Danh sách Phó Giáo sư

 STT          H và tên Phó Giáo sư  Chuyên môn (Ngành/Chuyên ngành)
  1  PGS.TS Trương Thanh Cnh  Sinh hc/Sinh hc Môi trường
  2  PGS.TS Hoàng Ngc Cường  Hóa hc/Vt liu polymer, composite
  3  PGS.TS Đinh Đin  CNTT/X lý ngôn ng
  4  PGS.TS Nguyn Văn Đông  Hóa hc/Hóa phân tích
  5  PGS.TS H Hunh Thùy Dương  Sinh hc/Công ngh Sinh hc
  6  PGS.TS Trn Lê Bo Hà  Sinh hc/Công ngh Sinh hc
  7  PGS.TS Hà Quang Hi  Khoa hc Trái đất/Địa cht
  8  PGS.TS Lê Công Ho  Vt lý/Vt lý ht nhân
  9  PGS.TS. Tô Th Hin  Hóa hc/Hóa Môi trường
  10  PGS.TS Trn Văn Hiếu  Sinh hc/Công ngh Sinh hc
  11  PGS.TS Phm Trung Hiếu  Khoa hc Trái đất/Địa cht thch hc
  12  PGS.TS Nguyn Thái Hoàng  Hóa hc/Hóa Lý
  13  PGS.TS Nguyn Đức Hoàng  Sinh hc/Công ngh Sinh hc
  14  PGS.TS Nguyn Th Hu  Sinh hc/Công ngh Sinh hc
  15  PGS.TS. Lê Vũ Tun Hùng  Vt lý/Vt lý Quang ph
  16  PGS.TS Trn Thanh Hương  Sinh hc/Sinh lý thc vt
  17  PGS.TS Hoàng Đức Huy  Sinh hc/Sinh thái hc
  18  PGS.TS Trương Th Hng Loan  Vt lý/Vt lý ht nhân
  19  PGS.TS Nguyn Ánh Mai  Hóa hc/Hóa phân tích
  20  PGS.TS. Trn Văn Mn  Hóa hc/Hóa Lý
  21  PGS.TS Ngô Đại Nghip  Sinh hc/Sinh hóa
  22  PGS.TS Lý Quc Ngc  CNTT/X lý nh
  23  PGS.TS Phm Trn Nguyên Nguyên  Hóa hc/Hóa Lý, Hóa tính toán
  24  PGS.TS Nguyn Trung Nhân  Hóa hc/Hóa dược
  25  PGS.TS Hà Thúc Chí Nhân  Hóa hc/Vt liu polymer, composite
  26  PGS.TS Phm Văn Phúc  Sinh hc/Công ngh Tế bào gc
  27  PGS.TS Lê M Loan Phng  Hóa hc/Hóa Lý
  28  PGS.TS Võ Lương Hng Phước  Vt lý/Vt lý Hi dương
  29  PGS.TS Hunh Trúc Phương  Vt lý/Vt lý ht nhân
  30  PGS.TS Quách Ngô Dim Phương  Sinh hc/Công ngh Sinh hc
  31  PGS.TS Trn Lê Quan  Hóa hc/Hóa dược
  32  PGS.TS Tôn Tht Quang  Hóa hc/Hóa hc các hp cht thiên nhiên
  33  PGS.TS Hoàng Th Đông Qu  Hóa hc/Vt liu polymer, composite
  34  PGS.TS Nguyn Du Sanh  Sinh hc/Sinh lý thc vt
  35  PGS.TS Lê Hoàng Thái  Công ngh thông tin
  36  PGS.TS Đinh Ngc Thanh  Toán hc/Toán Gii tích
  37  PGS.TS Trn Thin Thanh  Vt lý/Vt lý ht nhân
  38  PGS.TS Đặng Th Phương Tho  Sinh hc/Công ngh Sinh hc
  39  PGS. TS Lưu Th Xuân Thi  Hóa hc/Tng hp hu cơ
  40  PGS. TS Vũ Th Hnh Thu  Vt lý/Vt lý quang ph
  41  PGS.TS Nguyn Đình Thúc  CNTT/Bo mt, mt mã
  42  PGS.TS Phan Th Phượng Trang  Sinh hc/Công ngh Sinh hc
  43  PGS.TS Trn Minh Triết  CNTT/Công ngh phn mm
  44  PGS.TS Trn Quang Trung  Vt lý/Vt lý cht rn
  45  PGS.TS Hunh Văn Tun  Vt lý/Vt lý Tin hc
  46  PGS.TS Trn Th Thanh Vân  Vt lý/Vt liu Y sinh
  47  PGS.TS Nguyn Thành Vn  Vt lý/Vt lý Địa cu
  48  PGS.TS Trn Cao Vinh  Vt lý/Vt liu màng mng
  49  PGS.TS Hunh Th Kiu Xuân  Hóa hc/Hóa Vô cơ
  50  PGS.TS Trn Hoàng Phương  Hóa hc/Hóa hu cơ
  51  PGS.TS Nguyn Tuyết Phương  Hóa hc/Hóa vô cơ
  52  PGS.TS Đào Nguyên Khôi  Môi trường/Qun lý tài nguyên & MT
  53  PGS.TS Nguyn Lê Hoàng Anh  Toán hc/Toán ng dng
  54  PGS.TS Mai Hoàng Biên  Toán hc/Đại s và lý thuyết s
  55  PGS.TS Lý Kim Hà  Toán hc/Toán Gii tích
  56  PGS.TS Lê Tiến Khoa  Hóa hc
  57  PGS.TS Trương Hi Nhung  Sinh hc
  58  PGS.TS Trn Duy Tp  Vt lý
  59  PGS.TS Đặng Trường An  Hi Dương hc
  60  PGS.TS Lê Viết Hi  Khoa hc vt liu
  61  PGS.TS C Thanh Thin  Hóa hc
  62  PGS.TS Lê Nguyn Hoài Nam  Công ngh thông tin
  63  PGS.TS Nguyn Thanh Bình  Toán hc
  64  PGS.TS Nguyn Văn Vũ  Công ngh thông tin
  65  PGS.TS Hunh Lê Thanh Nguyên  Hóa hc
  66  PGS.TS Nguyn Công Tránh  Hóa hc
  67  PGS.TS Vũ Bích Ngc  Công ngh sinh hc
  68  PGS.TS Phm Kim Ngc  Khoa hc vt liu
  69  PGS.TS Bùi Vit Hưng  Môi trường