Hội đồng Khoa học và Đào tạo
(Quyết định số 990/QĐ-KHTN ngày 16/07/2019)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

 GS.TS Trần Linh Thước, Hiệu trưởng

   Chủ tịch

2

 PGS.TS Trần Lê Quan, Phó Hiệu trưởng

   Phó Chủ tịch

3

 PGS.TS. Trần Cao Vinh, Phó Hiệu trưởng

   Phó Chủ tịch

4

 PGS.TS. Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng

  Phó Chủ tịch

5

 ThS. Phan Ngô Hoang, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

   Ủy viên, Thư ký

6

 PGS.TS. Trần Văn Mẫn, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ

  Ủy viên

7

 PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo, Trưởng Phòng Đào tạo SĐH

   Ủy viên

8

 TS. Trần Thái Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo

   Ủy viên

9

 PGS. TS. Ngô Đại Nghiệp, Trưởng Phòng Quan hệ Đối ngoại

   Ủy viên

10

 ThS. Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Thanh tra – Pháp chế – SHTT

   Ủy viên

11

 TS. Huỳnh Quang Vũ, Trưởng Khoa Toán Tin học

   Ủy viên

12

TS. Đinh Bá Tiến, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin

   Ủy viên

13

 TS. Nguyễn Trí Nhân, Trưởng Khoa Sinh học – Công nghệ sinh học

   Ủy viên

14

 PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng, Trưởng Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật

   Ủy viên

15

 GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Khoa Hóa học

   Ủy viên

16

 PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân, Trưởng Khoa Khoa học và CN Vật liệu

   Ủy viên

17

 TS. Huỳnh Hữu Thuận, Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông

   Ủy viên

18

 PGS.TS. Tô Thị Hiền, Trưởng Khoa Môi trường

   Ủy viên

19

 PGS.TS. Phạm Trung Hiếu, Trưởng Khoa Địa chất

   Ủy viên

20

 PGS.TS. Phạm Văn Phúc, Viện trưởng Viện tế bào gốc

   Ủy viên

21

 GS.TS. Dương Minh Đức, Khoa Toán – Tin học

   Ủy viên

22

 GS.TS. Đặng Đức Trọng, Khoa Toán Tin học

   Ủy viên

23

 GS.TS. Bùi Xuân Hải, Khoa Toán Tin học

   Ủy viên

24

 GS.TS. Đinh Sỹ Hiền, Khoa Điện tử Viễn thông

   Ủy viên

25

 GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng, Khoa Hóa học

   Ủy viên

26

 GS.TS. Châu Văn Tạo, Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật

   Ủy viên

27

 GS.TS. Lê Văn Hiếu, Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

   Ủy viên