TRA CỨU DỮ LIỆU VĂN BẰNG THẠC SĨ

Nhập số hiệu văn bằng (có quyết định công nhận học vị thạc sĩ từ 2017 trở về trước):

   

Nhập số hiệu văn bằng (Có quyết định công nhận học vị thạc sĩ từ 2018 trở về sau):

   

Lưu ý: Nhập chính xác các ký tự, chữ hoa, chữ thường và khoảng trắng trên văn bằng được cấp. (Ví dụ: QS: TM000001/13KH2/2016; QH00001700006; ...)

Copyright ©2023, Phòng Đào tạo Sau đại học - HCMUS