Tra cứu thông tin văn bằng Thạc sĩ - Tiến sĩ


TRA CỨU DỮ LIỆU VĂN BẰNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ

Nhập số hiệu văn bằng:

   

Lưu ý: Nhập chính xác các ký tự, chữ hoa, chữ thường và khoảng trắng trên văn bằng được cấp. (Ví dụ: QS: 000001/13KH2/2016; QH00001700006; ...)

Copyright ©2019, Phòng Đào tạo Sau đại học - HCMUS