1/ Mẫu phiếu đăng ký môn học

2/ Mẫu phiếu điều chỉnh đăng ký môn học

3/ Mẫu đăng ký chấm phúc tra bài thi kết thúc học phần cao học

4/ Đăng ký và điều chỉnh phương thức đào tạo:

5/ Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

6/ Mẫu đề nghị điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ:

7/ Mẫu đề nghị thay đổi đề tài luận văn thạc sĩ (nộp cùng với đề cương nghiên cứu mới, trước ngày bảo vệ luận văn tối thiểu 90 ngày)

8/ Các mẫu hồ sơ dành cho học viên chuyển sang hệ tự túc:

Mẫu 1 – dành cho học viên không đổi đề tài, không đổi CBHD

Mẫu 2 – dành cho học viên điều chỉnh hay thay đổi tên đề tài và không đổi CBHD

Mẫu 3 – dành cho học viên chưa đăng ký đề tài và học viên đổi đề tài, đổi CBHD

Mẫu 4 – dành cho học viên đã bảo vệ luận văn, chưa nộp chứng chỉ ngoại ngữ

9/  Mẫu hồ sơ và hướng dẫn quy trình bảo vệ luận văn, xét tốt nghiệp thạc sĩ