Điểm thi môn Biến đổi khí hậu, tác động lên nông nghiệp và an ninh lương thực-NCS ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Khóa năm 2016

Điểm thi môn Biến đổi khí hậu, tác động lên nông nghiệp và an ninh lương thực – QLMT K26 (ngày thi 15/9/2020)