Điểm thi môn Phương trình vi phân – ngành Toán giải tích