Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ

Thông báo 1348/KHTN-SĐH ngày 30/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung quy định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Thông báo 399/KHTN-SĐH ngày 04/5/2022 về việc sử dụng chứng chỉ VNU-EPT trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ áp dụng từ khóa tuyển năm 2021 trở về trước

Thông báo về việc bổ sung quy định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ trong đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2017 đến năm 2021

Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ VSTEP – cập nhật đến tháng 07/2023

Quyết định 825b/QĐ-KHTN ngày 15/5/2018 về điểm chuẩn kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết dành cho học viên sau đại học

Cấu trúc đề thi Đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học tại ĐHQG TP.HCM

Quyết định về việc công nhận chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh trong kỳ Đánh giá năng lực tiếng Anh do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức, sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia TP.HCM

Công văn 195/TB-KHTN ngày 04/3/2019 hiệu chỉnh qui định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong chương trình thạc sĩ áp dụng khóa tuyển năm 2016

Công văn 234/TB-KHTN ngày 29 tháng 12 năm 2017 qui định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong đào tạo sau đại học áp dụng khóa năm 2016

Công văn 110/KHTN-SDH ngày 16 tháng 6 năm 2016 điều chỉnh qui định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong ĐT SĐH áp dụng khóa năm 2014 và năm 2015

Công văn 109/KHTN-SDH ngày 16 tháng 6 năm 2016 điều chỉnh qui định chuẩn trình độ ngoại ngữ trong ĐT SĐH áp dụng khóa năm 2013 trở về trước