Quy chế của Bộ GD&ĐT

Thông tư 17 Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22 tháng 06 năm 2021 Quy định về chuẩn chương trình đào tạo, xây dựng thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Danh muc giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ theo thông tư 25 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

NĐ 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 Nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo duc

QĐ 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam

Quy chế của ĐHQG TP.HCM

Quyết định 218/QĐ-ĐHQG ngày 15/03/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo QĐ 1393/QĐ-ĐHQG ngày 03/11/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp.HCM

Quyết định 1688/QĐ-ĐHQG ngày 18 tháng 12 năm 2022 Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ (từ năm 2023)

QĐ-ĐHQG ngày 05/07/2018 QĐ v/v ban hành Quy định công bố kết quả NCKH trong và ngoài nước tại ĐHQG-HCM

QĐ số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 05 tháng 01 năm 2009 – Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2009

QĐ số 160/QĐ-ĐHQG ngày 24 tháng 3 năm 2017 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017

QĐ số 1393 QĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 11 năm 2021 – Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022

QĐ số 1020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 10 tháng 9 năm 2010 – Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2010

QĐ số 166/QĐ-ĐHQG ngày 26 tháng 02 năm 2018 Quyết định ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2018

QĐ 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016 Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

QĐ số 783/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 7 năm 2017 Quyết định v/v sửa đổi bổ sung quy chế tuyển sinh Thạc sĩ Tiến sĩ ban hành kèm QĐ 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016

QĐ 410/QĐ-ĐHQG ngày 24 tháng 4 năm 2018 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung QĐ 783/QĐ-ĐHQG ngày 21 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh Thạc sĩ, Tiến sĩ ban hành kèm QĐ 83/QĐ-ĐHQG ngày 19 tháng 02 năm 2016

QĐ 803/QĐ-ĐHQG ngày 30 tháng 6 năm 2015 v/v ban hành quy định thực hiện CTLKĐT với nước ngoài tại ĐHQG và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc

QĐ 113/QĐ-ĐHQG ngày 4 tháng 2 năm 2021 ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Thạc sĩ và tiến sĩ

QĐ 1121/QĐ-ĐHQG ngày 11/08/2022 về việc điều chỉnh mã ngành đào tạo thí điểm trình độ Thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu

QĐ 1014/QĐ-ĐHQG ngày 06/8/2020 về việc mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Địa chất học

QĐ 272/QĐ-ĐHQG ngày 30/3/2021 về việc mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Hóa học

QĐ 1417/QĐ-ĐHQG ngày 10/11/2021 về việc mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật

QĐ 59/QĐ-ĐHQG ngày 26/1/2022 về việc mở ngành đào tạo thí điểm trình độ Thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu 

QĐ 1758 ngày 29/12/2022 Ban hành Quy định liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại ĐHQG-HCM