Khung chương trình Tiến sĩ

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Toán Tin

Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Hóa

Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học

Khoa Môi trường

Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

Khoa Địa chất