Điểm thi môn Chuyên đề quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường – Dự bị TS ngành Quản lý tài nguyên và môi trường K31

Điểm thi môn Chuyên đề quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường – DBTS K31