TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO HỌC – ĐỢT 2 NĂM 2019

Lưu ý: Nhập chính xác số báo danh ghi trên thẻ dự thi.

Tra cứu kết quả
Nhập số báo danh:
                 

 

Copyright ©2019, Phòng Đào tạo Sau đại học – HCMUS