Quy định của Trường ĐH KHTN

QĐ 2546/QĐ-KHTN ngày 27/12/2019 v/v ban hành quy định chương trình và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ áp dụng từ khoá năm 2018

QĐ 2547/QĐ-KHTN ngày 27/12/2019 v/v ban hành qui định hình thức trình bày luận án, tóm tắt luận án và qui trình bảo vệ luận án tiến sĩ áp dụng từ khoá năm 2018 . (Các biểu mẫu đính kèm QĐ 2547/QĐ-KHTN)

CV 1460/KHTN-SĐH ngày 25/11/2019 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Thạc sĩ khóa tuyển năm 2019

CV 1469/KHTN-SĐH ngày 25/11/2019 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Tiến sĩ khóa tuyển năm 2019

Quy định 1877/QĐ-KHTN ngày 18/11/2019 Quy định điều kiện viết luận văn, luận án bằng tiếng Anh

CV 1261/KHTN-SĐH ngày 03/12/2018 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo thạc sĩ khóa tuyển năm 2018

CV 1262/KHTN-SĐH ngày 03/12/2018 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Tiến sĩ khóa tuyển năm 2018

CV 1470/KHTN-SĐH ngày 25/11/2019 v/v điều chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo tiến sĩ khóa 28/2018

QĐ 182/QĐ-KHTN ngày 22 tháng 01 năm 2018 ban hành Quy định chương trình và tổ chức trình độ Thạc sĩ

Qui định hình thức trình bày luận văn, tóm tắt luận văn thạc sĩ:

CV 233/KHTN-SĐH ngày 25 tháng 12 năm 2017 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ khóa 27/2017

CV 231/KHTN-SĐH ngày 18 tháng 12 năm 2017 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa 27/2017

Công văn 125/KHTN-SDH ngày 14 tháng 7 năm 2017 qui_trình và thủ tục đăng ký bảo vệ luận văn Thạc sĩ áp dụng từ 2017

Công văn 126/KHTN-SDH ngày 14 tháng 7 năm 2017 qui trình và thủ tục đăng ký bảo vệ đồ án thạc sĩ áp dụng từ 2017

Văn bản ngày 08/5/2017 Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ

Công văn 139/KHTN-SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Thạc sĩ khóa 26/2016

Công văn 140/SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa 26/2016

Công văn 115/KHTN-SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2015 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ khóa 25/2015

Công văn 116/KHTN-SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2015 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa 25/2015

Công văn 23/QĐ-KHTN-SĐH ngày 10 tháng 4 năm 2014 v/v quy định điều kiện viết luận văn, luận án bằng tiếng Anh

QĐ 2169/QĐ-KHTN-SĐH ngày 26 tháng 12 năm 2014 v/v sửa đổi bổ sung 1 số nội dung của quy định chương trình và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Quyết định 317/QĐ-KHTN-SĐH ngày 28 tháng 3 năm 2011

QĐ 318/QĐ-KHTN-SĐH ngày 28 tháng 3 năm 2011 v/v ban hành qui định hình thức trình bày và qui trình bảo vệ luận án tiến sĩ

QĐ 317/QĐ-KHTN-SĐH ngày 28 tháng 3 năm 2011 v/v ban hành Quy định chương trình và tổ chức trình độ Tiến sĩ