Quy định của Trường ĐH KHTN

Quy định 1877/QĐ-KHTN ngày 18/11/2019 Quy định điều kiện viết luận văn, luận án bằng tiếng Anh

CV 1261/KHTN-SĐH ngày 03/12/2018 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo thạc sĩ khóa tuyển năm 2018

CV 1262/KHTN-SĐH ngày 03/12/2018 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Tiến sĩ khóa tuyển năm 2018

CV 1470/KHTN-SĐH ngày 25/11/2019 v/v điều chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo tiến sĩ khóa 28/2018

QĐ 182/QĐ-KHTN ngày 22 tháng 01 năm 2018 ban hành Quy định chương trình và tổ chức trình độ Thạc sĩ

CV 233/KHTN-SĐH ngày 25 tháng 12 năm 2017 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ khóa 27/2017

CV 231/KHTN-SĐH ngày 18 tháng 12 năm 2017 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa 27/2017

Công văn 125/KHTN-SDH ngày 14 tháng 7 năm 2017 qui_trình và thủ tục đăng ký bảo vệ luận văn Thạc sĩ áp dụng từ 2017

Công văn 126/KHTN-SDH ngày 14 tháng 7 năm 2017 qui trình và thủ tục đăng ký bảo vệ đồ án thạc sĩ áp dụng từ 2017

Văn bản ngày 08/5/2017 Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ

Công văn 139/KHTN-SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Thạc sĩ khóa 26/2016

Công văn 140/SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa 26/2016

Công văn 115/KHTN-SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2015 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ khóa 25/2015

Công văn 116/KHTN-SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2015 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa 25/2015

QĐ 2169/QĐ-KHTN-SĐH ngày 26 tháng 12 năm 2014 v/v sửa đổi bổ sung 1 số nội dung của quy định chương trình và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Quyết định 317/QĐ-KHTN-SĐH ngày 28 tháng 3 năm 2011

QĐ 317/QĐ-KHTN-SĐH ngày 28 tháng 3 năm 2011 v/v ban hành Quy định chương trình và tổ chức trình độ Tiến sĩ

CV 1460/KHTN-SĐH ngày 25/11/2019 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Thạc sĩ khóa tuyển năm 2019

CV 1469/KHTN-SĐH ngày 25/11/2019 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Tiến sĩ khóa tuyển năm 2019