Quy định của Trường ĐH KHTN

Qui định hình thức trình bày luận văn, tóm tắt luận văn/đồ án thạc sĩ:

Thông báo 134/KHTN-SĐH ngày 24/4/2024 về việc điều chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ khoá 32/2022 và khoá 33/2023

Quyết định 561/QĐ-KHTN ngày 20/03/2024 về việc sửa đổi một số quy định đào tạo thạc sĩ của QĐ số 2766/QĐ-KHTN ngày 30/12/2022

Quyết định 281/QĐ-KHTN ngày 22/02/2024 Ban hành quy định tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ tiến sĩ

Quy trình số 307/QT-SDH ngày 20/03/2024 Tổ chức thi và đánh giá điểm môn học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Quyết định 2962/QĐ-KHTN ngày 29 tháng 12 năm 2023 Ban hành Quy định chương trình và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ

Công văn 237/QĐ-KHTN ngày 8 tháng 12 năm 2023 hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Tiến sĩ Khóa tuyển năm 2023

Công văn 232/QĐ-KHTN ngày 29 tháng 11 năm 2023 hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Thạc sĩ khoá tuyển năm 2023

Công văn 231/QĐ-KHTN ngày 29 tháng 11 năm 2023 hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Thạc sĩ khoá tuyển năm 2022

Quyết định 2766/QĐ-KHTN ngày 30/12/2022 về việc ban hành qui định chương trình và tổ chức trình độ Thạc sĩ áp dụng từ khoá năm 2022

Quyết định 1721/QĐ-KHTN ngày 07/9/2023 ban hành quy định về việc cấp học bổng cho học viên thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông báo 957/TB-KHTN ngày 26/9/2023 về việc đóng học phí và giải quyết học vụ đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh 

Quyết định 1476/QĐ-KHTN ngày 14/08/2023 về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của cán bộ coi thi và người học trong các kỳ thi (Cập nhật 2023)

Thông báo 57/KHTN-SĐH ngày 18/4/2023 về việc điều chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa năm 2022

Công văn 1260/QĐ-KHTN ngày 08 tháng 12 năm 2022 hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Tiến sĩ khoá tuyển năm 2022

Quyết định 1120/QĐ-KHTN ngày 28 tháng 06 năm 2023 quy định điều kiện viết luận văn luận án bằng ngôn ngữ tiếng Anh

Công văn số 324/KHTN-SDH Hướng dẫn Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa tuyển năm 2021

(Phụ lục Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ 2021-2024)

Công văn số 323/KHTN-SDH Hướng dẫn Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa tuyển năm 2021

(Phụ lục Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ khóa 2021-2023)

Quy định công trình khoa học đối với NCS từ khóa năm 2018 (cập nhật)

Quyết định 1616/QĐ/KHTN ngày 15/12/2021 về việc mở ngành đào tạo thí điểm trình độ thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo

Quyết định 1617/QĐ/KHTN ngày 15/12/2021 về việc mở ngành đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo

Quyết định 1451/QĐ/KHTN ngày 09/11/2021 về việc mở ngành đào tạo và giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật

Quyết định 410b/QĐ-KHTN ngày 22 tháng 3 năm 2021 ban hành qui định thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

TB 743/KHTN-SĐH ngày 18/10/2021 v/v dừng bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến từ tháng 11/2021

QĐ 967/QĐ-KHTN ngày 10/8/2021 v/v ban hành quy định tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch bệnh, thiên tai.
Đính kèm (Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom dành cho Chủ tich – Thư ký Hội đồng)

TB 150/KHTN-SĐH ngày 09/8/2021 v/v chấm tiểu luận tổng quan và báo cáo chuyên đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến

Quy trình triển khai và tổ chức bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến (áp dụng trong thời gian giãn cách xã hội)

Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ theo hình thức trực tuyến

Quy trình triển khai và tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ theo hình thức trực tuyến (áp dụng trong thời gian giãn cách xã hội)

Mẫu hồ sơ bảo vệ luận án Tiến sĩ theo hình thức trực tuyến

QĐ 2546/QĐ-KHTN ngày 27/12/2019 v/v ban hành quy định chương trình và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ áp dụng từ khoá năm 2018

QĐ 2547/QĐ-KHTN ngày 27/12/2019 v/v ban hành qui định hình thức trình bày luận án, tóm tắt luận án và qui trình bảo vệ luận án tiến sĩ áp dụng từ khoá năm 2018 . (Các biểu mẫu đính kèm QĐ 2547/QĐ-KHTN)

CV 1332/KHTN-SĐH ngày 14/12/2020 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Thạc sĩ khóa tuyển năm 2020

CV 67/KHTN-SĐH ngày 15/4/2021 điều chỉnh hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Thạc sĩ khóa 30/2020

CV 1333/KHTN-SĐH ngày 14/12/2020 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Tiến sĩ khóa tuyển năm 2020

CV 52/KHTN-SĐH ngày 31/3/2021 v/v điều chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo tiến sĩ khóa 30/2020

Thông báo v/v hướng dẫn đóng học phí chương trình Thạc sĩ, tiến sĩ

CV 1460/KHTN-SĐH ngày 25/11/2019 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Thạc sĩ khóa tuyển năm 2019

CV 68/KHTN-SĐH ngày 15/4/2021 điều chỉnh hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Thạc sĩ khóa 29/2019

CV 1469/KHTN-SĐH ngày 25/11/2019 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Tiến sĩ khóa tuyển năm 2019

CV 53/KHTN-SĐH ngày 02/4/2021 v/v điều chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo tiến sĩ khóa 29/2019

CV 599/QĐ-KHTN ngày 15/4/2021 quy định điều kiện viết luận văn, luận án bằng tiếng Anh

CV 1261/KHTN-SĐH ngày 03/12/2018 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo thạc sĩ khóa tuyển năm 2018

CV 1262/KHTN-SĐH ngày 03/12/2018 v/v hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo Tiến sĩ khóa tuyển năm 2018

CV 1470/KHTN-SĐH ngày 25/11/2019 v/v điều chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo tiến sĩ khóa 28/2018

CV 54/KHTN-SĐH ngày 02/4/2021 v/v điều chỉnh thông tin hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo tiến sĩ khóa 28/2018

QĐ 182/QĐ-KHTN ngày 22 tháng 01 năm 2018 ban hành Quy định chương trình và tổ chức trình độ Thạc sĩ

CV 82/KHTN-SĐH ngày 07/3/2018 v/v điều chỉnh hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Tiến sĩ khóa 27/2017

CV 231/KHTN-SĐH ngày 18 tháng 12 năm 2017 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa 27/2017

Công văn 125/KHTN-SDH ngày 14 tháng 7 năm 2017 qui_trình và thủ tục đăng ký bảo vệ luận văn Thạc sĩ áp dụng từ 2017

Công văn 126/KHTN-SDH ngày 14 tháng 7 năm 2017 qui trình và thủ tục đăng ký bảo vệ đồ án thạc sĩ áp dụng từ 2017

Văn bản ngày 08/5/2017 Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ

Công văn 139/KHTN-SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Thạc sĩ khóa 26/2016

Công văn 140/SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2016 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa 26/2016

Công văn 115/KHTN-SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2015 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo thạc sĩ khóa 25/2015

Công văn 116/KHTN-SĐH ngày 27 tháng 8 năm 2015 v/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo tiến sĩ khóa 25/2015

QĐ 2169/QĐ-KHTN-SĐH ngày 26 tháng 12 năm 2014 v/v sửa đổi bổ sung 1 số nội dung của quy định chương trình và tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Quyết định 317/QĐ-KHTN-SĐH ngày 28 tháng 3 năm 2011

QĐ 318/QĐ-KHTN-SĐH ngày 28 tháng 3 năm 2011 v/v ban hành qui định hình thức trình bày và qui trình bảo vệ luận án tiến sĩ

QĐ 317/QĐ-KHTN-SĐH ngày 28 tháng 3 năm 2011 v/v ban hành Quy định chương trình và tổ chức trình độ Tiến sĩ

Thông báo 174/TB-KHTN ngày 01/3/2022 về việc tiêu chuẩn đối với người hướng dẫn nghiên cứu sinh và quy trình đăng ký hướng dẫn nghiên cứu sinh