Điểm thi môn Bài toán ngược, ngành Toán giải tích-K32

Điểm thi môn Bài toán ngược, ngành Toán giải tích – K32