Quy trình đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ