Quy trình đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

 • Thông tư 09/2017/TT-BGDDT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ thạc si,̃ trình độ tiến sĩ (file đính kèm)
 • Danh muc mã ngành cấp IV- ThS TS ban hành kèm theo thông tư 25/2017 của Bộ GD&ĐT (file đính kèm)
 • QĐ 622/QĐ-ĐHQG ngày 03 tháng 7 năm 2017 v/v ban hành quy định mở ngành đào tạo (file đính kèm)
 • Quy trình Thí điểm mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ (file đính kèm)
 • Quy trình mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ (file đính kèm)
 • Quy trình mở chuyên ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ (file đính kèm)
 • Mẫu- Hồ sơ mở Thí điểm ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ (file đính kèm)
 • Mẫu – Hồ sơ mở ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ – kèm danh muc mã ngành (file đính kèm)
 • Mẫu – Hồ sơ mở Chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ (file đính kèm)
 • Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (file đính kèm)
 • Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT Quy định danh mục thống kê ngành Đào tạo của giáo dục đại học (file đính kèm)