Quy trình đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

  • Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (file đính kèm)
  • Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT Quy định danh mục thống kê ngành Đào tạo của giáo dục đại học (file đính kèm)
  • Quy trình số 1083/QT -SĐH Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ (File đính kèm)
  • Quy trình số 1084/QT -SĐH Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ (File đính kèm)
  • Quy trình số 1085/QT -SĐH Đăng ký thí điểm mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ (File đính kèm)
  • Quyết định 540/QĐ-ĐHQG Ban hành quy định mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (File đính kèm)

Mẫu hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ Tiến sĩ.

Mẫu hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ

Mẫu hồ sơ thí điểm mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Tiến sĩ