Giới thiệu Phòng Đào tạo Sau đại học

Chức năng:

Phòng Đào tạo Sau đại học – trường Đại học Khoa học Tự nhiên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác đào tạo ở bậc sau đại học của Trường theo đúng quy định của pháp luật. Đề xuất các phương hướng, kế hoạch liên quan đến đào tạo sau đại học. Triển khai chiến lược phát triển về đào tạo sau đại học của Trường và điều phối hoạt động của các Khoa trong mảng công tác này.

Nhiệm vụ:

– Tổ chức quản lý và thực hiện các công tác tổng hợp liên quan đến đào tạo sau đại học của Trường, bao gồm: tư vấn tuyển sinh, tổ chức thi tuyển sinh; phối hợp với các khoa để tổ chức giảng dạy, đánh giá kết quả học tập; quản lý tiến độ học tập của học viên; tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, triển khai thực hiện các thủ tục cấp phát văn bằng…

– Phối hợp với các Khoa, Bộ môn nghiên cứu xây dựng mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung chương trình phương thức và kế hoạch học tập đối với các ngành đào tạo sau đại học của trường. Tổ chức cập nhật và hoàn thiện chương trình giảng dạy – học tập theo định kỳ.

– Thực hiện công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo sau đại học.

– Hợp tác với các đơn vị triển khai đào tạo sau đại học tại địa phương.

– Xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

– Thực hiện thống kê, báo cáo số liệu về hoạt động đào tạo sau đại học theo yêu cầu của lãnh đạo.

– Tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, công văn… liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng sau đại học.

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

Nhân sự:

Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Tuyết Phương
Email: ntphuong@hcmus.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách: Trưởng phòng Đào tạo SĐH

 

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Xuân Vinh

Email: nxvinh@hcmus.edu.vn 
Lĩnh vực phụ trách: Phó Trưởng phòng Đào tạo SĐH

 

Chuyên viên: Trần Đan Thu
Email: thutd@hcmus.edu.vn 
Lĩnh vực phụ trách: Học vụ đào tạo Thạc sĩ

 

Chuyên viên: Trần Thị Phượng Giang
Email: ttpgiang@hcmus.edu.vn 
Lĩnh vực phụ trách: Học vụ đào tạo Tiến sĩ

 

Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Bảo Nghi
Email: nnbnghi@hcmus.edu.vn
Lĩnh vực phụ trách: Dữ liệu – Thông tin

 

Chuyên viên: Quách Ngọc Mai
Email: qnmai@hcmus.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách: Đảm bảo chất lượng

 

Chuyên viên: Tôn Nữ Minh Tâm
Email: tnmtam@hcmus.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách: Các chương trình liên kết

 

Chuyên viên: Ths. Đỗ Trần Huy
Email: dthuy@hcmus.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách: Thông tin truyền thông

 

Chuyên viên: Ths. Nguyễn Thị Thảo

Email: ngthao@hcmus.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách: Thông tin truyền thông