ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

DANH MỤC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ

(CHUYỂN ĐỔI THEO DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV, ÁP DỤNG TỪ KHÓA NĂM 2013)

 

Nội dung chi tiết, xem file đính kèm.

Danh mục và mã ngành đào tạo sau đại học