Điểm thi môn Khai thác dữ liệu lớn, NCS K32

Điểm thi môn Khai thác dữ liệu lớn, NCS K32