ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  126  /KHTN-SĐH TPHCM, ngày 14 tháng 7 năm 2017

 

QUI TRÌNH VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

BẢO VỆ ĐỒ ÁN THẠC SĨ

             Căn cứ theo quy chế đào tạo thạc sĩ số 01/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 5/1/2009 của Đại học Quốc Gia TP. HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Ban hành qui trình và thủ tục đăng ký bảo vệ đồ án thạc sĩ đối với chương trình giảng dạy môn học phương thức 1.

 1. Hình thức trình bày đồ án:

xem hướng dẫn chi tiết tại trang web: hcmus.edu.vn/daotao/saudaihoc/ qui che- bieu mau

 1. Thủ tục đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Điều kiện bảo vệ đồ án:

 • Đã học và đạt yêu cầu tất cả các môn học khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành và môn Triết học
 • Đồ án được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ (có bảng nhận xét và xác nhận đồng ý cho bảo vệ)
 • Hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên
 • Môn ngoại ngữ:
  • Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra theo qui định hiện hành
  • Trường hợp học viên chưa đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra thì vẫn được phép đăng ký báo cáo đồ án thạc sĩ. Tuy nhiên chỉ được nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp sau khi đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ đầu ra và kết quả học tập các môn khối kiến thức cơ sở, chuyên ngành, điểm bảo vệ đồ án chỉ được bảo lưu tối đa 4 năm tính từ ngày học viên đăng ký nhập học chương trình thạc sĩ.

Hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án tốt nghiệp thạc sĩ:

 • Học viên cao học (HVCH) nộp đủ hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án cho bộ môn phụ trách chuyên ngành gồm:
 • Phiếu đăng ký báo cáo đồ án (mẫu 1)
 • Bản nhận xét của cán bộ hướng dẫn (mẫu 2)
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hay địa phương nơi cứ trú (mẫu 3)
 • 01 Bản sao bằng tốt nghiệp đại học (có thị thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng)
 • 01 Bản sao chứng chỉ môn triết (nếu học ở các cơ sở ngoài thì phải có thị thực sao y)
 • 02 Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, photo trên khổ giấy A4 (không cần thị thực sao y), nếu có
 • 05 quyển đồ án (đóng bìa mềm, không được đóng gáy xoắn)
 • Giải trình trễ hạn (dành cho HV đã chuyển sang hệ tự túc) (mẫu 5)
 • Phiếu khảo sát người học tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ (học viên khảo sát trực tuyến tại link https://goo.gl/forms/xLNb4NkGDH8ojpiC3 và in trang xác nhận nộp cùng với hồ sơ bảo vệ luận văn)
 • Mẫu hồ sơ đăng ký bảo vệ đồ án và xét tốt nghiệp thạc sĩ (đính kèm)

Trong thời hạn tối đa trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ của học viên, Bộ môn lập danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng chấm đồ án và định ngày họp Hội đồng (mẫu 6) và gửi lên Phòng đào tạo sau đại học.

Bộ môn trả lại toàn bộ hồ sơ nêu trên cho học viên. HVCH nộp toàn bộ hồ sơ nhận từ Bộ môn cho phòng ĐT Sau đại học để Nhà trường xét duyệt và ra quyết định thành lập Hội đồng chấm đồ án.

 • Ngày họp HĐ phải sau ngày HVCH nộp hồ sơ cho phòng ĐT SĐH ít nhất 15 ngày làm việc
 1. Chỉnh sửa đồ án sau khi bảo vệ và lưu Thư viện

Đồ án tốt nghiệp không nộp bản chỉnh sửa và cũng không nộp lưu tại Thư viện Trường

 1. Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp và xét cấp bằng thạc sĩ
 • Hồ sơ đăng ký tốt nghiệp
 • Phiếu đăng ký tốt nghiệp (mẫu 7)
 • Phiếu xác nhận thông tin cấp văn bằng thạc sĩ (mẫu 8)
 • 02 bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không cần thị thực và photo trên khổ giấy A4) nếu thuộc diện còn nợ chứng chỉ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn hay báo cáo đồ án
 • 2 ảnh 3 * 4 đúng khổ quốc tế (không nhận hình 2.5cm*3.5cm). Nam phải mặc sơ mi có cravat, nữ phải mặc áo dài
 • Thời gian nộp hồ sơ:
 • Đợt 1: 2 tuần đầu của tháng 1
 • Đợt 2: 2 tuần đầu của tháng 7
 • Đợt 3: 2 tuần đầu của tháng 10
 • Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp:
 • HVCH được quyền đăng ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp vào ngày nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp.
 • Đối với HVCH đã đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ khi đăng ký báo cáo đồ án thì có thể đăng ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp sau buổi báo cáo đồ án 15 ngày làm việc.
 • Tổ chức lễ tốt nghiệp và cấp văn bằng

Hàng năm, Nhà trường sẽ tố chức lễ trao bằng thạc sĩ vào cuối tháng 4.

Thông tin về lễ trao bằng sẽ được thông báo trên trang web vào đầu tháng 4.

  KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

  Trần Lê Quan