Học viên xem điểm vui lòng truy cập theo Khoa – Ngành học – Khóa đào tạo.

Khoa CNTT

Khoa học máy tính
Hệ thống thông tin
Trí tuệ nhân tạo

Khoa Toán Tin

Đại số và Lý thuyết số
Toán giải tích
Lý thuyết xác xuất và thống kê toán học
Toán ứng dụng
Toán ứng dụng – Giáo dục toán học
Khoa học dữ liệu

Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật

Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Khí tượng khí hậu học
Quang học
Vật lý kỹ thuật
Vật lý nguyên tử, hạt nhân và năng lượng cao
Vật lý địa cầu
Hải dương học
Vật lý vô tuyến và điện tử – hướng điện tử ứng dụng
Vật lý vô tuyến điện tử – hướng kỹ thuật
Vật lý kỹ thuật – Giảng dạy vật lý thực nghiệm

Khoa Điện Tử Viễn Thông

Kỹ thuật điện tử – hướng điện tử viễn thông máy tính
Kỹ thuật điện tử – vi điện tử

Khoa Hóa

Hóa hữu cơ
Hóa vô cơ
Hoá phân tích
Hóa lý
Hóa hữu cơ – Giảng dạy hóa học thực nghiệm
Hóa học

Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học

Sinh lý thực vật
Sinh lý động vật
Vi sinh
Di truyền
Hóa sinh
Sinh thái học
Công nghệ sinh học
Sinh học thực nghiệm – Giảng dạy sinh học thực nghiệm

Khoa Môi Trường

Khoa học môi trường
Quản lý môi trường

Khoa Địa Chất

Địa chất học
Kỹ thuật địa chất

Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu

Khoa học vật liệu