Khung chương trình đào tạo cao học

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Toán - Tin học

Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật

Khoa Điện Tử và Viễn Thông

Khoa Hóa học

Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học

Khoa Môi Trường

Khoa Địa Chất

Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu