Quy định – Hướng dẫn về học thuật

1. Danh mục Tạp chí có uy tín quốc tế và quốc gia 2019 – Quỹ Nafosted (link đính kèm)

2. Quyết định số: 18/QĐ-HĐGSNN ngày 30 tháng 06 năm 2020 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2020 (link đính kèm)

3. Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM (số 793/QD-ĐHQG, ngày 5/7/2018) (Đính kèm)

4. Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG ngày 19/12/2019 (sửa đổi Quy định số 793/QD-ĐHQG, ngày 5/7/2018) thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế (Đính kèm)

5. Công văn số 2287/ĐHQG-KHCN ngày 19/12/2019 hướng dẫn sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế theo Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG ngày 19/12/2019. (Đính kèm)

6. Tóm tắt qui định công trình khoa học đối với NCS từ khóa 2018 (Trích qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ số 166/QĐ-ĐHQG-HCM, ngày 26/12/2018 của ĐHQG-HCM và qui định số 547/QĐ-KHTN, ngày 27/12/2019 của trường ĐHKHTN) (Đính kèm)