Quy định – Hướng dẫn về học thuật

1. Danh mục Tạp chí có uy tín quốc tế và quốc gia 2019 – Quỹ Nafosted (link đính kèm)

2. Quyết định số: 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm 2019 (link đính kèm)

3. Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM (số 793/QD-ĐHQG, ngày 5/7/2018) (Đính kèm)

4. Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG ngày 19/12/2019 (sửa đổi Quy định số 793/QD-ĐHQG, ngày 5/7/2018) thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế (Đính kèm)

5. Công văn số 2287/ĐHQG-KHCN ngày 19/12/2019 hướng dẫn sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế theo Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG ngày 19/12/2019. (Đính kèm)

6. Hướng dẫn trình trình bày luận án, tóm tắt luận án tiến sĩ (Đính kèm)