Quy định – Hướng dẫn về học thuật

1. Danh mục Tạp chí có uy tín quốc tế và quốc gia 2019 – Quỹ Nafosted (link đính kèm)

2. Danh mục tạp chí có uy tín trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ năm 2021, Quỹ Nafosted – ký ngày 30/12/2021 (link đính kèm)

3. Quyết định số: 18/QĐ-HĐGSNN của HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020 (link đính kèm)

4. Quyết định số: 26/QĐ-HĐGSNN của HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021 (link đính kèm)

5. Quy định về việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế tại Đại học Quốc gia TP.HCM (số 793/QD-ĐHQG, ngày 5/7/2018) (Đính kèm)

6. Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG ngày 19/12/2019 (sửa đổi Quy định số 793/QD-ĐHQG, ngày 5/7/2018) thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế (Đính kèm)

7. Công văn số 2287/ĐHQG-KHCN ngày 19/12/2019 hướng dẫn sửa đổi thông tin và cách thức trình bày trong các công bố quốc tế theo Quyết định số 1647/QĐ-ĐHQG ngày 19/12/2019. (Đính kèm)

8. Tóm tắt qui định công trình khoa học đối với NCS từ khóa 2018 (Trích qui chế đào tạo trình độ tiến sĩ số 166/QĐ-ĐHQG-HCM, ngày 26/12/2018 của ĐHQG-HCM và qui định số 547/QĐ-KHTN, ngày 27/12/2019 của trường ĐHKHTN) (Đính kèm)

9. Quyết định số: 25/QĐ-HĐGSNN của HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024 (link đính kèm)

10. Danh mục tạp chí Hội đồng chức danh nhà nước năm 2024

Danh mục tạp chí HD CDNN ngành ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – TỰ ĐỘNG HÓA – năm 2024

Danh mục tạp chí HD CDNN ngành CNTT – năm 2022

Danh mục tạp chí HD CDNN ngành HÓA – CN THỰC PHẨM – năm 2022

Danh mục tạp chí HD CDNN ngành KH TRÁI ĐẤT – MỎ – năm 2022

Danh mục tạp chí HD CDNN ngành SINH HỌC – năm 2022

Danh mục tạp chí HD CDNN ngành TOÁN HỌC – năm 2022

Danh mục tạp chí HD CDNN ngành VẬT LÝ – năm 2022