Điểm thi KTHP của NCS ngành Lý thuyết xác suất & Thống kê toán học, Khóa năm 2019

Chuyên đề Thống kê phi tham số, K29,