TRA CỨU DỮ LIỆU VĂN BẰNG TIẾN SĨ (Cập nhật 6/2023)

Nhập số hiệu văn bằng:

   

Lưu ý: Nhập chính xác các ký tự, chữ hoa, chữ thường và khoảng trắng trên văn bằng được cấp. (Ví dụ: QS: 00001 /13KH2/2016; QH00001700006; ...)

Copyright ©2023, Phòng Đào tạo Sau đại học - HCMUS