Điểm thi môn Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu nâng cao, NCS K32

Điểm thi môn Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu nâng cao, NCS K32