Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo sau đại học

Khoa CNTT

Khoa Toán Tin

Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật

Khoa Điện Tử Viễn Thông

Khoa Hóa

Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học

Khoa Môi Trường

Khoa Địa Chất

Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu