Điểm thi môn Động học lượng tử, lý thuyết phiến hàm mật độ, cấu trúc nguyên tử, phân tử – VLLT khóa 2016

Điểm thi môn Động học lượng tử, lý thuyết phiến hàm mật độ, cấu trúc nguyên tử, phân tử – VLLT khóa 2016