Công tác đánh giá và Đảm bảo chất lượng

Triết lý giáo dục của Trường ĐH KHTN là học thuật, sáng tạo, phục vụ, vì người học và học tập suốt đời. 

Dựa trên triết lý giáo dục đó, Trường ĐH KHTN hướng đến các giá trị cơ bản sau đây:

– Vì sự phát triển toàn diện của người học.

– Đề cao tinh thần tự do học thuật, tính độc lập, sáng tạo.

– Chất lượng đào tạo, nghiên cứu là yếu tố quan tâm hàng đầu.

– Đoàn kết, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

– Chuyên nghiệp và hiệu quả trong quản lý.

– Gắn kết và phục vụ cộng đồng.

Kế hoạch - Mục tiêu đảm bảo chất lượng

Khảo sát dành cho Giảng viên

Khảo sát dành cho Học viên