Điểm thi môn Công nghệ sinh học Bacillus subtilis – Vi sinh K25 NCS

Công nghệ sinh học Bacillus subtilis – Vi sinh K25 NCS