Điểm thi KTHP của NCS ngành Khoa học máy tính, khóa năm 2018

Điểm thi môn Mô hình ngôn ngữ và Ứng dụng của NCS ngành KHMT, khóa năm 2018