Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử khóa năm 2021