Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Cơ sở Toán cho Tin học khóa năm 2021