Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quang học khóa năm 2021