Quyết định 3037/QĐ-KHTN ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ từ khóa năm 2018