Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Sinh lý học người và động vật khóa năm 2021