Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Sinh lý thực vật khóa năm 2021