Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Vật lý Lý thuyết và Vật lý toán khóa năm 2021