Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Hóa Lý thuyết và Hóa lý khóa năm 2021