Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Vật lý Nguyên tử và Hạt nhân khóa năm 2021