Quyết định 1971/QĐ-KHTN ngày 28/12/2021 về việc phê duyệt khung chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ khóa năm 2021