Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường khóa năm 2021