Điểm thi môn Sinh học phân tử và thực nghiệm – ngành Di truyền học K32 (ngày thi: 16/7/2023)