Điểm thi môn Thực tập chuyên đề sinh thái học – ngành Sinh thái học K31 (ngày thi: 19/01/2024)