Điểm thi môn Di truyền học vi sinh vật trong y học – chuyên ngành Sinh lý động vật K33 (ngày thi: 11/4/2024)