Điểm thi môn Hệ sinh thái đất ngập nước – ngành Sinh thái học K32 (ngày thi: 19/01/2024)