Điểm thi môn Di truyền học vi sinh vật trong y học – ngành Di truyền học K33 (ngày thi: 11/4/2024)