Điểm thi môn Kỹ thuật sinh hóa – ngành Vi sinh vật học K32 (ngày thi: 14/7/2023)