Điểm phúc khảo môn Sinh thái học vi sinh vật – ngành Vi sinh vật học K32 (ngày thi: 15/7/2023)