Điểm thi môn Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe – ngành Di truyền học K29 (ngày thi: tháng 12/2022)